Regulamin sklepu

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

3. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

4. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od stanów magazynowych

- w przypadku płatności „za pobraniem” - wysyłka następuje natychmiast po skompletowaniu zamówienia.

- w przypadku płatności przelewem (przedpłata) –wysyłka następuje natychmiast po otrzymaniu pieniędzy na konto oraz skompletowaniu zamówienia.

5. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego.

6. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane czy też będzie czekał na skompletowanie całości zamówienia.

7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.

9. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

- przy odbiorze: należność pobiera kurier w gotówce.

- przelewem bankowym na konto sklepu.

10. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub DHL (w zależności od gabarytów zamówionego towaru.)

11. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.

Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami), Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz.1176).

12. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

13. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „Fikimiki24”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

14. Odstąpienie od umowy. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi punkt 20 niniejszego regulaminu, przy czym klient nie ma obowiązku korzystania z przedmiotowego wzoru oświadczenia.
W wypadku odstąpienia od umowy zakupiony przez klienta towar podlega zwrotowi na koszt kupującego. Produkt powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni z dołączonym paragonem. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru oraz kosztom jego wysyłki do Klienta, o ile koszty te zostały wcześniej poniesione przez Klienta.

15.Reklamacje. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę, albo wymianę na nowy,obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna. Kupujący traci powyższe uprawnienie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia
niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. W takim wypadku klient powinien niezwłocznie odesłać towar na adres : „Fikimiki24" ul.Staromiejska 57 43-200 Pszczyna.

Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego do sklepu pokrywa kupujący. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis przyczyny reklamacji. Do wszelkich reklamacji Sklep ustosunkuje się w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia.

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271 oraz ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Dz. U. nr 141 poz.1176 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

17. W przypadku Klientów nie będących konsumentami pk1 14 i 15 Regulaminu nie stosuje się.

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej (m.in. dokonującej zakupu towaru) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

18. Wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu:

* Dostęp do sieci Internet,

* Do dostępu do witryn WWW - przeglądarka www

* Do odbierania wiadomości pocztą elektroniczną - posiadanie konta e-mail.

19. Przesyłka powyżej 30 kg jest dostarczana pod adres bez opcji wniesienia.

20. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu. Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania systemu teleinformatycznym Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w najkrótszym możliwym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Klientów. W trakcie korzystania ze Sklepu, Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu systemu. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem systemu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:. Firma  „Fikimiki24" ul.Staromiejska 57 43-200 Pszczyna, NIP: 6381711757, REGON: 241739603. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej otrzymania złożenia. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Sklepu. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem systemu. O sposobie ustosunkowania się do reklamacji Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta.

21. Oświadczenie odstąpienia od umowy zawartej na odległość

22. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2019-01-22


Partnerzy